1. Política de privacidade

Olivar de Moura SL informa aos usuarios do sitio web sobre a súa política respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que podan ser recabados pola navegación ou contratación de servizos a través do seu sitio web.
Neste sentido, Olivar de Moura SL garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflexada na Ley Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e no Real Decreto 1720/2007, de 21 decembro, polo que se aproba o Reglamento de Desenvolvemento da LOPD.
O emprego desta web implica a aceptación desta política de privacidade.

 

2. Recollida, finalidade e tratamentos de datos

Olivar de Moura SL ten o deber de informar aos usuarios do seu sitio web acerca da recollida de datos de carácter persoal que poden levarse a cabo, ben sexa mediante o envío de correo electrónico ou ao cumplimentar os formularios incluidos no sitio web. Neste sentido, Olivar de Moura SL será considerada como responsable dos datos recabados mediante os medios anteriormente descritos.
Á súa vez Olivar de Moura SL informa aos usuarios de que a finalidad do tratamento dos datos recabados contempla: A atención de solicitudes realizadas polos usuarios, a inclusión na axenda de contactos, a prestación de servizos, a xestión da relación comercial e outras finalidades.
As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.
Todos os datos persoais, que sexan recollidos a través do sitio web de Olivar de Moura SL, e polo tanto teña a consideración de tratamento de datos de carácter persoal, serán incorporados nos ficheiros declarados ante a Axencia Española de Protección de Datos por Olivar de Moura SL.

 

3. Comunicación de información a terceiros

Olivar de Moura SL informa aos usuarios de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa salvedade de que dita cesión de datos esté amparada nunha obriga legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só se levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando Olivar de Moura SL dispoña do consentimiento expreso do usuario.

 

4. Dereitos dos usuarios

A Ley Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal concede aos interesados a posibilidade de exercer unha serie de dereitos relacionados co tratamento dos seus datos persoais.
Tanto en canto os datos do usuario son obxecto de tratamento por parte de Olivar de Moura SL. Os usuarios poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dacordo co previsto na normativa legal vixente en materia de protección de datos persoais.
Para facer uso do exercicio destos dereitos, o usuario deberá dirixirse mediante comunicación escrita, aportando documentación que acredite a súa identidade (DNI ou pasaporte), á seguinte dirección: Olivar de Moura SL, C/Iglesia 14, Merín · 15885, Vedra · A Coruña ou á dirección que sexa sustituida no Rexistro Xeral de Protección de Datos. Dita comunicación deberá reflexar a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase aportar a documentación que acredite esta representación do interesado.